Kontakt

Strona główna » Kontakt

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Piastowska 11
41-800 Zabrze
tel. 32 888 76 77

e-mail: zari@zari.com.pl

Biuro Zarządu    tel. 32 888 76 77
Pion Zarządzania Zabrzańską Siecią Szerokopasmową     tel. 885 855 565
Korty tenisowe/Akademia Tenisowa       tel. 721 660 601
Kierownik Targowiska Pod Ratuszem      tel. 504 742 524

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS

  • KRS 0000327525,
  • NIP 6482688095,
  • REGON 241085107,
  • Kapitał zakładowy 14 178 950,00 zł w całości wpłacony.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Piastowskiej 11, tel. 504742575, adres e-mail: zari@zari.com.pl
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację:
1) przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@zari.com.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

Dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne dane dobrowolnie ujęte w treści wiadomości są przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub prośbę o przygotowanie oferty przesłane poprzez formularz kontaktowy oraz marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez:
okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane; do odwołania Państwa zgody w przypadku marketingu bezpośredniego.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku marketingu bezpośredniego podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania Państwu aktualnych ofert marketingowych przez Administratora.

Podstawą podania danych jest Państwa dobrowolna zgoda na podstawi art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany to tylko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody; w tym również profilowane.

Skip to content