Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ: https://zari.com.pl/  ZABRZAŃSKIEJ AGENCJI REALIZACJI INWESTYCJI SP Z O. O. W ZABRZU

 

Polityka jest skierowana do Użytkowników strony internetowej Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. w Zabrzu (dalej: Strona www). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Użytkowników Strony www, które są gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT DO NIEGO

Administratorem danych (dalej: Administrator) gromadzonych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana ze Strony www jest Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Piastowskiej 11, 41-800 Zabrze, tel. 32 888 76 77, adres e-mail: zari@zari.com.pl, NIP: 6482688095, REGON: 241085107. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Angeliką Klimczak, w następujących formach: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@zari.com.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem: 734 459 362.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Administrator gromadzi dane związane z Pani/Pana aktywnością na Stronie www, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlanych podstron, data i źródło wizyty. Serwery automatycznie zapisują następujące dane Użytkownika: czas wysłania odpowiedzi przez serwer, adres IP urządzenia Użytkownika, żądanie Użytkownika (adres strony, na którą wszedł Użytkownik), adres „referer link” w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik, informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) Użytkownika, informacje o wersji systemu operacyjnego Użytkownika. Administrator stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokłada wszelkich starań, by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

ŹRÓDŁO DANYCH

Dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/Pana jako Użytkownika korzystającego ze Strony www.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony www oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i za Pani/Pana zgodą dobrowolnie korzystającego ze Strony www (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OBOWIĄZEK LUB DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej Użytkowników Strony www jest dobrowolne. Może Pan/Pani skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/Pana wizycie na Stronie www. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania ze Strony www.

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Ma Pani/Pan prawo:

  • żądać od Administratora wglądu do Pani/Pana danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji zadań statutowych Administratora, w tym prowadzenia Strony www promującej działalność statutową Administratora oraz inne podmioty realizujące usługi prawne, finansowe, techniczne, informatyczne na rzecz Administratora – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia, jak również współpracownicy Administratora współpracujący na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawcy. Dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy prawa, na które powoła się Administrator, stanowiłyby inaczej.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookies. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie zamierza przekazywać danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych z zastosowaniem stosowanych przez właścicieli portali społecznościowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. Dane, jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, to tylko wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody właścicieli danych, w tym również profilowane.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Portalu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na Stronie www. Pliki cookies mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

Portal umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji Użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Administrator wykorzystuje Pliki cookies przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Strony www i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego. Administrator wykorzystuje Pliki cookies również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu na Stronę www. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania ze Strony www w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników Strony www, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Cookies stosowane na Stronie www dzielą się na następujące kategorie:

RODZAJ

OPIS

Niezbędne Pliki cookie

Te pliki cookies są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Portalu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookies Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Portalu.

Opcjonalne Pliki cookie

Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:

1)    funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa Użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Portalu;

2)    analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Portalu. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Portalu;

3)    reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

Korzystając ze Strony www, Użytkownik może otrzymać Pliki cookies pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. W Portalu stosowane są sesyjne pliki cookies. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:

RODZAJ

OPIS

Sesyjne Pliki cookie

Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Portalu.

Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookies. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:

  1. Ustawienia dla przeglądarki Chrome
  2. Ustawienia dla przeglądarki Firefox
  3. Ustawienia dla przeglądarki Microsoft Edge

Ponieważ niektóre Pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania Strony www, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Strony www.

PRAWA AUTORSKIE

Strona internetowa https://zari.com.pl/, jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własność Administratora. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze Strony www, zwracamy szczególną uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona www zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody partnerów.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

Skip to content