RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

 

Administrator Danych Osobowych:

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp z o. o.

Piastowska 11
41-800 Zabrze
e-mail: zari@zari.com.pl
Tel.: 32 888 76 77

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Angelika Klimczak
e-mail: iod@zari.com.pl
Tel.: 734 459 362

 

Realizacja praw właściciela danych – Wniosek osoby fizycznej o realizację praw

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności statutowej Administratora.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Piastowskiej 11, 41-800 Zabrze, tel. 32 888 76 77, adres e-mail: zari@zari.com.pl, NIP: 6482688095, REGON: 241085107.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Angeliką Klimczak, w następujących formach: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@zari.com.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem: 734 459 362.

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora, którym jest m.in. zarządzanie Zabrzańską Siecią Szerokopasmową,  Targowiskiem miejskim oraz Kortami tenisowymi wynika w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z obowiązującymi przepisami, m.in.: uchwałą Nr XXVI/308/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.05.2008 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Zabrze oraz Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. spółki Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ich aktami wykonawczymi, z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) w celu zawarcia i realizacji umowy, z art 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), z art 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią), z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) m.in. w celu prowadzenia korespondencji.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane albo przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych albo do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

 

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji działań Spółki oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe oraz informatyczne na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  • dostępu do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie,
  • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
  • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji działalności Spółki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy Spółki i wpłynie na jakość świadczonych usług. Jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio od właściciela danych, to dane osobowe w zakresie, m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane teleadresowe, inne dane mogły zostać pozyskane przez Administratora od kontrahentów, współpracowników Administratora.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Polityka prywatności

Skip to content